21022, м.Вінниця, вул.Київська 173, 67-03-12 - приймальня, 0800-754-044 - колцентр
53-72-18 - аварійно-диспетчерська служба, сайт: www.vinvk.com.ua, е-mail:office@vinvk.com.ua
Telegram-канал: t.me/vinvoda_info

Закон України

Про питну воду та питне водопостачання

Дата набуття чинності: 22 лютого 2002 року

 

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.

 Дія Закону поширюється на:

- суб'єктів господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об'єкти питною водою шляхом централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання;

- органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел та систем питного водопостачання;

- споживачів питної води.

 Суб'єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання є:

- органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать об'єкти питного водопостачання;

- органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об'єкти питного водопостачання;

- підприємства питного водопостачання;

- споживачі питної води.

 Об'єктами правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання є суспільні відносини з питань:

- господарської діяльності з централізованого та нецентралізованого водопостачання і водовідведення;

- формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

- нормування, стандартизації, ліцензування та сертифікації;

- моніторингу, обліку і контролю;

- інформування населення щодо якості питної води та питного водопостачання;

- охорони джерел і систем питного водопостачання та пов'язаних з ними природних комплексів;

- забезпечення прав споживачів питної води.

 Держава встановлює наступні гарантії захисту прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання:

- забезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в межах науково обгрунтованих нормативів питного водопостачання залежно від району та умов проживання;

- державної підтримки, регулювання та нагляду у сфері питного водопостачання і водовідведення відповідно до цього Закону;

- зобов'язання підприємств питного водопостачання здійснювати заходи щодо забезпечення нормативів питного водопостачання та додержання державних стандартів у сфері питної води та питного водопостачання;

- задоволення потреб населення у питній воді шляхом пріоритетного розвитку систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, створення резервних систем питного водопостачання;

- та інше.

 Державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання надається відповідно до обсягів коштів, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Кошти виділяються для фінансування заходів:

- у сфері будівництва і реконструкції систем питного водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, що мають загальнодержавне або міжрегіональне значення;

- по проведенню науково-дослідних робіт по вдосконаленню питного водопостачання та ресурсозбереження. 

 Законом висвітлено коло повноважень Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері питної води та питного водопостачання.

 Діяльність у сфері питного водопостачання можуть здійснювати підприємства всіх форм власності. Мережі, споруди, устаткування централізованого питного водопостачання населених пунктів як особливо важливі об'єкти життєзабезпечення приватизації не підлягають.

 Господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає:

- централізоване питне водопостачання міст, інших населених пунктів;

- питне водопостачання за допомогою пунктів розливу питної води;

- виробництво фасованої питної води;

- питне водопостачання за допомогою індивідуальних та колективних установок (пристроїв) підготовки питної води.

 Господарська діяльність із централізованого водопостачання та водовідведення підлягає ліцензуванню.

 Договір про надання послуг з питного водопостачання укладається безпосередньо між підприємством питного водопостачання або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою і споживачем. Порядок надання споживачам послуг з питного водопостачання встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

 Закон наводить перелік прав та обов’язків споживачів питної води та підприємств питного водопостачання.

 Нормування показників якості питної води проводиться шляхом встановлення цих показників у державних стандартах на питну воду та санітарному законодавстві під час її виробництва (виготовлення). Таке нормування здійснює центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я шляхом встановлення гранично допустимих рівнів вмісту в ній забруднюючих речовин. Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 З метою стимулювання раціонального використання та охорони водних об'єктів з підприємств питного водопостачання справляється збір за спеціальне водокористування. Розмір збору визначається на основі нормативів збору виходячи з фактичних обсягів використаної води та встановлених лімітів забору води. За понадлімітний забір води збір справляється у п'ятикратному розмірі.

 З метою збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про якість питної води, стан об'єктів централізованого питного водопостачання, прогнозування його змін та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень у цій сфері проводиться державний моніторинг. Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється з метою визначення відповідності якості питної води державним стандартам. У сфері питної води та питного водопостачання здійснюється державний, виробничий і громадський контроль.

 Спори з питань питної води та питного водопостачання розглядаються у судовому порядку.

 Україна впроваджує міжнародно-правові механізми гарантування охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання відповідно до міжнародних договорів. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

Повний текст закону: "Про питну воду та питне водопостачання"

 

Закон України
 
Про питну воду та питне водопостачання
 
Дата набуття чинності:
22 лютого 2002 року
 
Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.
 
Дія Закону поширюється на:
- суб'єктів господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об'єкти питною водою шляхом централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання;
- органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел та систем питного водопостачання;
- споживачів питної води.
 
Суб'єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання є:
- органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать об'єкти питного водопостачання;
- органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об'єкти питного водопостачання;
- підприємства питного водопостачання;
- споживачі питної води.
 
Об'єктами правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання є суспільні відносини з питань:
- господарської діяльності з централізованого та нецентралізованого водопостачання і водовідведення;
- формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;
- нормування, стандартизації, ліцензування та сертифікації;
- моніторингу, обліку і контролю;
- інформування населення щодо якості питної води та питного водопостачання;
- охорони джерел і систем питного водопостачання та пов'язаних з ними природних комплексів;
- забезпечення прав споживачів питної води.
 
Держава встановлює наступні гарантії захисту прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання:
- забезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в межах науково обгрунтованих нормативів питного водопостачання залежно від району та умов проживання;
- державної підтримки, регулювання та нагляду у сфері питного водопостачання і водовідведення відповідно до цього Закону;
- зобов'язання підприємств питного водопостачання здійснювати заходи щодо забезпечення нормативів питного водопостачання та додержання державних стандартів у сфері питної води та питного водопостачання;
- задоволення потреб населення у питній воді шляхом пріоритетного розвитку систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, створення резервних систем питного водопостачання;
- та інше.
 
Державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання надається відповідно до обсягів коштів, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Кошти виділяються для фінансування заходів:
- у сфері будівництва і реконструкції систем питного водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, що мають загальнодержавне або міжрегіональне значення;
- по проведенню науково-дослідних робіт по вдосконаленню питного водопостачання та ресурсозбереження. 
 
Законом висвітлено коло повноважень Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері питної води та питного водопостачання.
 
Діяльність у сфері питного водопостачання можуть здійснювати підприємства всіх форм власності. Мережі, споруди, устаткування централізованого питного водопостачання населених пунктів як особливо важливі об'єкти життєзабезпечення приватизації не підлягають.
 
Господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає:
- централізоване питне водопостачання міст, інших населених пунктів;
- питне водопостачання за допомогою пунктів розливу питної води;
- виробництво фасованої питної води;
- питне водопостачання за допомогою індивідуальних та колективних установок (пристроїв) підготовки питної води.
 
Господарська діяльність із централізованого водопостачання та водовідведення підлягає ліцензуванню.
 
Договір про надання послуг з питного водопостачання укладається безпосередньо між підприємством питного водопостачання або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою і споживачем. Порядок надання споживачам послуг з питного водопостачання встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
Закон наводить перелік прав та обов’язків споживачів питної води та підприємств питного водопостачання.
 
Нормування показників якості питної води проводиться шляхом встановлення цих показників у державних стандартах на питну воду та санітарному законодавстві під час її виробництва (виготовлення). Таке нормування здійснює центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я шляхом встановлення гранично допустимих рівнів вмісту
в ній забруднюючих речовин. Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
З метою стимулювання раціонального використання та охорони водних об'єктів з підприємств питного водопостачання справляється збір за спеціальне водокористування. Розмір збору визначається на основі нормативів збору виходячи з фактичних обсягів використаної води та встановлених лімітів забору води. За понадлімітний забір води збір справляється у п'ятикратному розмірі.
 
З метою збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про якість питної води, стан об'єктів централізованого питного водопостачання, прогнозування його змін та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень у цій сфері проводиться державний моніторинг. Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється з метою визначення відповідності якості питної води державним стандартам. У сфері питної води та питного водопостачання здійснюється державний, виробничий і громадський контроль.
 
Спори з питань питної води та питного водопостачання розглядаються у судовому порядку.
 
Україна впроваджує міжнародно-правові механізми гарантування охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання відповідно до міжнародних договорів. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

 

Малюнки дітей

На сайті 218 гостей та 0 користувачів